آرامگاه ها،اصفهان

آرامگاه ها،اصفهان


آرامگاه‌ بابا ركن‌ الدين‌ ، اصفهان

اين‌ آرامگاه‌ در قبرستان‌ تخت‌ پولاد در ضلع‌ جنوبي‌ زاينده‌ رود واقع‌ شده‌ است‌.ساختمان‌ زيباي‌ بابا ركن‌ الدين‌ به‌ شكل‌ هرم‌ دوازده‌ ترك‌ است‌ و بناي‌ فعلي‌ آن‌ به‌ فرمان‌ شاه‌ عباس‌ به‌ اتمام‌رسيده‌ است‌. نماي‌ خارجي‌ بنا و سردر آن‌ كاشي‌ كاري‌ شده‌ است‌. قاعده‌ گنبد، مخمس‌ متساوي‌ الاضلاع‌ است‌ وو پنج‌ ايوان‌ مشابه‌ بر گرداگرد محوطه‌ زير گنبد ساخته‌ شده‌ است‌. آرامگاه‌ باباركن‌ الدين‌ در داخل‌ يكي‌ از ايوان‌هاواقع‌ شده‌ كه‌ بر روي‌ آن‌ قطعه‌ سنگ‌ مرمري‌ به‌ طول‌ بيش‌ از ۲ و عرض‌ ۱۶/۱ متر قرار دارد. قطعه‌ سنگ‌ مرمري‌ديگري‌ به‌ طول‌ ۱۶٣ و عرض‌ ۸۹ سانتي‌ متر، بطور عمودي‌ در كنار آن‌ نصب‌ شده‌ است‌. اين‌ آرامگاه‌ از آثار دوران‌صفوي‌ است‌ و در سال‌ ۱۲۰۰ ه.ق‌ تعمير شده‌ است‌ .

 

آرامگاه‌ فيض‌ كاشاني‌ ، كاشان

آرامگاه‌ ملا محمد حسن‌ فيض‌ كاشاني‌ در سمت‌ غربي‌ شهر كاشان‌ و در حوالي‌دروازه‌ فين‌، مجاور قبرستان‌ بزرگ‌ شهر واقع‌ شده‌ است‌. قبر فيض‌ تا اواخر قرن‌ گذشته‌، بر حسب‌ وصيت‌ او فاقدهر گونه‌ بنايي‌ بود. بناي‌ فعلي‌ آرامگاه‌، از آثار فرهاد ميرزا معتمد الدوله‌، فرزند عباس‌ ميرزا نايب‌ السلطنه‌ است‌ .


آرامگاه‌ مجلسي‌ ، اصفهان

اين‌ آرامگاه‌ در گوشه‌ شمال‌ غربي‌ مسجد جامع‌ اصفهان‌ واقع‌ شده‌ است‌. در اين‌ آرامگاه‌غير از ملامحمد تقي‌ مجلسي‌، چند تن‌ از علماي‌ شيعه‌ از جمله‌ فرزند وي‌ ملاباقر مجلسي‌ نيز به‌ خاك‌ سپرده‌شده‌اند. ازاره‌ بقعه‌ داراي‌ كاشي‌كاري‌ و بدنه‌ آن‌ داراي‌ تزئينات‌ نقاشي‌ و آينه‌ كاري‌ است‌. در داخل‌ آينه‌ كاريها، دوتصوير قلمي‌ از ملا محمد باقر مجلسي‌ مشاهده‌ مي‌شود. سر در قديمي‌ آرامگاه‌ با مقرنس‌هاي‌ گچي‌ تزئين‌ شده‌ ودر كنار سردر مزبور سقاخانه‌اي‌ با كتيبه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ ۱۰۹٣ ه. ق‌ قراردارد.

 

آرامگاه‌ ميرعماد ، اصفهان

مدفن‌ يكي‌ از بزرگترين‌ نويسندگان‌ خط‌ نستعليق‌ بنام‌ مير محمد بن‌ حسين‌ حسني‌سيفي‌ قزويني‌، ملقب‌ به‌ عماد الملك‌ و مشهور به‌ مير در ضلع‌ شرقي‌ صحن‌ كوچك‌ مسجد مقصود بيك‌ واقع‌شده‌ است‌. در اين‌ آرامگاه‌ قطعه‌ سنگي‌ از مرمر به‌ طول‌ ۷۰ و عرض‌ ٣۵ سانتي‌ متر به‌ صورت‌ عمودي‌ بر ديوارشرقي‌ نصب‌ شده‌ است‌ كه‌ روي‌ آن‌ عبارات‌ و اشعاري‌ حجاري‌ كرده‌اند..

 

آرامگاه‌ محتشم‌ كاشاني‌ ، كاشان

كمال‌ الدين‌ سيد علي‌ بن‌ خواجه‌ مير احمد كاشاني‌ متخلص‌ به‌ محتشم‌، ازشاعران‌ اوايل‌ عهد صفوي‌ است‌. آرامگاه‌ وي‌ در كوي‌ محتشم‌ كاشان‌ واقع‌ شده‌ است‌. گنبد بقعه‌ كوچك‌ وي‌كاشي‌كاري‌ شده‌ و سقف‌ بقعه‌ نيز با نقاشي‌هاي‌ زيبايي‌ تزئين‌ شده‌ است‌. بر ديوارهاي‌ چهار جانب‌ بقعه‌، هفت‌ بندمراثي‌ محتشم‌ به‌ خط‌ نستعليق‌ سفيد برزمينه‌اي‌ سرمه‌اي‌ نوشته‌ و نقاشي‌ شده‌ است‌.

 

آرامگاه‌ پير بكران‌ ، اصفهان

اين‌ آرامگاه‌ در روستاي‌ پير بكران‌ اصفهان‌ واقع‌ شده‌ و مشتمل‌ بر سه‌ قسمت‌ رواق‌،صحن‌ و سقف‌ بلند است‌ كه‌ ايوانچه‌هايي‌ در اطراف‌ دارد. پوشش‌ تاق‌ ايوان‌ با خطوط‌ كوفي‌ و بنايي‌ و شاخ‌ وبرگ‌ و بوته‌هاي‌ گچ‌ بري‌ تزئين‌ شده‌ است‌. آرامگاه‌ پيربكران‌ در ضلع‌ شمالي‌ بقعه‌ و متصل‌ به‌ اتاقي‌ كه‌ محل‌تدريس‌ و عبادت‌ پيربكران‌ بود، قرار دارد. صحن‌ محصور و سقف‌ آرامگاه‌ از جانب‌ شمال‌، شرق‌ و غرب‌ مسدوداست‌ و تنها از قسمت‌ جنوب‌ با خارج‌ ارتباط‌ دارد. مقبره‌ محمد بكران‌ بوسيله‌ مدخلي‌ به‌ داخل‌ بقعه‌ مربوط‌مي‌شود. داخل‌ و خارج‌ آرامگاه‌ با تزئينات‌ كاشي‌ كاري‌ و گچ‌ بري‌ مزين‌ شده‌ است‌. ديوار حدفاصل‌ آرامگاه‌ وصحن‌ بقعه‌ مشبك‌ است‌ و در اطراف‌ اين‌ ديواره‌، كتيبه‌هايي‌ به‌ خط‌ كوفي‌ شامل‌ سوره‌ فاتحه‌ و آياتي‌ از سوره‌«ي'س‌» نگاشته‌ شده‌ است‌. اين‌ آرامگاه‌ در سال‌ ۷۰٣ ه.ق‌ ساخته‌ شده‌ است‌.


آرامگاه‌ صائب‌ تبريزي‌ ، اصفهان

پيكر اين‌ شاعر بلند پايه‌ سبك‌ هندي‌ را در باغ‌ تكيه‌ به‌ خاك‌ سپرده‌اند. اين‌آرامگاه‌، از معماري‌ دوران‌ صفويه‌ الهام‌ گرفته‌ و به‌ صورت‌ ايوان‌ زيبايي‌ است‌ به‌ طول‌ ۲۰/۱٤ و عرض‌ ۶ و ارتفاع‌۸ متر كه‌ حدود ۲ متر از سطح‌ باغ‌ بلندتر ساخته‌ شده‌ و ده‌ پله‌ سنگي‌ سراسري‌ دارد. بر روي‌ سر ستون‌هاقوس‌هاي‌ جناغي‌ قرار گرفته‌ و زير سقف‌ با طرح‌ شطرنجي‌ آيينه‌ كاري‌ شده‌ است‌. جبهه‌ شرقي‌ و غربي‌ ايوان‌ دودهنه‌، يك‌ ستون‌ و دو قوس‌ دارد. سنگ‌ مزار صائب‌ از يك‌ قطعه‌ سنگ‌ مرمر يكپارچه‌ يزدي‌ است‌ كه‌ سنگ‌ مزارقديمي‌ را در وسط‌ آن‌ جاسازي‌ كرده‌اند. در برابر ايوان‌ آرامگاه‌ حوض‌ و آبنماي‌ بزرگي‌ شبيه‌ حوض‌ عمارت‌ چهل‌ستون‌ ايجاد كرده‌اند. در بالاي‌ قبر صائب‌ يك‌ بيت‌ از اشعار وي‌ حك‌ شده‌است‌.


آرامگاه‌ شاه‌عباس‌ اوّل‌ ، كاشان

قبر شاه‌ عباس‌ اول‌ در زير يك‌ سنگ‌ سياه‌ مكعب‌ مستطيل‌ بسيار خوش‌ تراش‌ وزيبايي‌ واقع‌ شده‌است‌. در زير اين‌ سنگ‌، سردابي‌ با ٣ قبر وجود دارد كه‌ يكي‌ از آن‌ قبرها به‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ تعلق‌دارد. آرامگاه‌ شاه‌عباس‌ در جوار بقعه‌ حبيب‌ بن‌ موسي‌ «ع‌» در كوي‌ پشت‌ مشهد كاشان‌ واقع‌ شده‌ است‌.

 

آرامگاه‌ سهراب‌ سپهري‌ ، مشهد اردهال‌ ، کاشان

سهراب‌ سپهري‌، شاعر عارف‌ مشرب‌ و طبيعت‌ گراي‌ معاصر در روستاي‌مشهد اردهال‌ كاشان‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شده‌ است‌. اين‌ شاعر معاصر نوعي‌ رمانتيسم‌ زلال‌ توأم‌ با دل‌ آزردگي‌ ازمحيط‌ را در اشعارش‌ منعكس‌ كرده‌ است‌.

 

ساير آرامگاه‌ها ، اصفهان

آرامگاه‌ مير فندرسكي‌، آرامگاه‌ شاه‌زادگان‌، آرامگاه‌ ميرزارفيعا، آرامگاه‌ واله‌، آرامگاه‌ هماي‌شيرازي‌، آرامگاه‌ مير مَجد الدين‌ اسماعيل‌ باب‌ الدشتي‌، آرامگاه‌ سيد حجت‌ الاسلام‌ شفتي‌، آرامگاه‌ بابا قاسم‌،آرامگاه‌ الراشد بالله، آرامگاه‌ نظام‌ الملك‌ (دارالبطيخ‌)، آرامگاه‌ شهشهان‌ (علاء الدين‌ محمد)، آرامگاه‌ خاتون‌آبادي‌، آرامگاه‌ حاج‌ محمد جعفر آباده‌اي‌، آرامگاه‌ آقا حسين‌ خوانساري‌ يا قبه‌ العلما، آرامگاه‌ خواجه‌ سعد،آرامگاه‌ شيخ‌ ابوالقاسم‌ نصر آبادي‌، آرامگاه‌ سلطان‌ بخت‌ آغا در شهرستان‌ اصفهان‌. آرامگاه‌ بابا افضل‌ كاشاني‌ وآرامگاه‌ ملا فتح‌ الله‌ در شهرستان‌ كاشان‌. آرامگاه‌ سيد واقف‌ در روستاي‌ افوشته‌ نطنز، آرامگاه‌ عبدالصمد نطنزي‌(صمديه‌) و آرامگاه‌ مير احمدنحغي‌ (چهل‌ دختران‌) در شهرستان‌ نطنز.تهران
طلوع آفتاب: 6:58 ق/ظ
غروب آفتاب: 5:36 ب/ظ
دماي فعلي: 13 درجه سانتيگراد
روز: يک شنبه
حداقل: 6 درجه سانتيگراد
حداکثر: 17 درجه سانتيگراد
روز: دوشنبه
حداقل: -1 درجه سانتيگراد
حداکثر: 10 درجه سانتيگراد
روز: سه شنبه
حداقل: -1 درجه سانتيگراد
حداکثر: 7 درجه سانتيگراد
روز: چهار شنبه
حداقل: 1 درجه سانتيگراد
حداکثر: 7 درجه سانتيگراد
روز: پنج شنبه
حداقل: 1 درجه سانتيگراد
حداکثر: 7 درجه سانتيگراد